14. Cüz

(Hicr, Nahl)

15. HİCR SÛRESİ

(Mekke’de nazil olmuştur. Adını 80. ayette geçen, taşları oyarak yaptıkları evlerde oturan kavminden almıştır. 99 ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla ..

1. Elif, Lâm, Râ! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur’an!

2. Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı şiddetle isterler.

3. Onları bırak, yesinler, eğlensinler, beklentileri onları oyalasın. Nasıl olsa öğrenecekler.

4. Bilinen bir yazgısı olmayan hiçbir ülkeyi yok etmedik.

5. Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve erteleyemez.

6. Nitekim şöyle demişlerdi:

‑ Ey kendisine zikir indirilen, kesinlikle sen delisin!

7. Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin?

8. Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.

9. Kur’an’ı şüphesiz biz indirdik. O’nu koruyacak olan da şüphesiz biziz.

10. Senden önce de geçmiş toplumlara elçiler göndermiştik.

11. Onlara hiç bir elçi gelmedi ki onunla alay etmemiş olsunlar.

12. İşte biz onu suçluların kalplerine sokarız.

13. Onlar da öncekilerin yaptığı gibi ona inanmazlar. 14. Onlara gökten bir kapı açsak da onlar oradan yukarı çıksalar bile, 15. Yine de:

‑Gözlerimiz bağlandı, belki de hepimiz büyülendik, derler.

16. Gökte burçlar var ettik ve onları bakanlar için süsledik.

17. Onu lanetlenmiş şeytanlardan koruduk.

18. Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateş kovalar.

19. Yeri de yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her şeyden ölçülü olarak ürün verdik.

20. Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik.

21. Kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak biz onu belli bir ölçüye göre indiririz.

22. Sert rüzgarlar gönderdik, onunla sizi suladığımız suyu gökten indirdik. Siz onun sahibi değilsiniz.

23. Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz.

24. Sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz.

25. Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir.

26. İnsanı, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış bir balçıktan yarattık.

27. Daha önce de cinleri yakıp kavuran bir ateşten yaratmıştık.

28. Rabbin, meleklere şöyle demişti:

‑Ben, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış balçıktan bir beşer yaratacağım.

29‑31. Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca secde etti. İblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı.

32. Allah:

‑Ey İblis, secde edenlerle beraber olmanı engelleyen nedir? dedi.

33. ‑Ben, kuru bir çamurdan, olgun bir balçıktan yarattığın bir beşere secde etmek için var olmadım, dedi.

34. ‑Defol oradan, sen kovuldun! dedi. 35. Hesap gününe kadar lanet sana!

36. ‑Rabbim, dedi. Yeniden diriliş gününe kadar beni ertele.

37. ‑Sen, ertelenenlerdensin! dedi. 38. Vakti bilinen bir güne kadar..

39. ‑Rabbim, dedi. (İblis) beni azdırdığın şey adına yemin ederim ki, yeryüzündekileri onlara süslü göstereceğim ve saptıracağım hepsini!

40. Ancak, içlerinde ihlas sahibi kulların hariç.

41. ‑Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.

42. Senin, kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur, sana uyan azgınlar dışında.

43. Onların hepsine vaat olunan yer cehennemdir.

44. Onun yedi kapısı vardır. Her kapısının kısımlara ayrılmış bölümleri vardır.

45. Takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.

46. ‑Esenlikle, güvenle girin oraya!

47. Biz, onların gönlündeki tüm kini söküp attık. Onlar, kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda otururlar.

48. Onlara, orada hiçbir yorgunluk ve zahmet hissetmeleri yoktur. Ve onlar, oradan hiç çıkarılmazlar.

49. ‑Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.

50. Azabıma gelince o acı bir azaptır.

51. Onlara İbrahim’in misafirlerinden haber ver.

52. Onun yanına girdikleri zaman: “Selam! ” demişlerdi. O da: “Biz, sizden endişe ediyoruz” demişti.

53. Onlar:

‑Endişelenme, biz sana bilgin bir erkek evlat müjdeliyoruz, dediler.

54. ‑Bana ihtiyarlık gelmiş olduğu halde mi müjde veriyorsunuz? Neye dayanarak müjde veriyorsunuz? dedi

55. ‑Seni gerçekten müjdeliyoruz. Ümitsizliğe düşenlerden olma! “dediler.

56. ‑Rabbin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümidini keser? dedi.

57. Ey elçiler asıl göreviniz nedir? dedi.

58. ‑Biz, günahkar bir topluma gönderildik” dediler.

59‑60. Lût ailesini, geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında‑ hepsini kurtaracağız.

61. Elçiler, Lût ailesine gelince:

62. ‑Siz, tanınmayan kimselersiniz, dedi Lût.

63. ‑Biz sana hakkında şüphe ettiklerini (azabı) getirdik.

64. Sana hak olanı getirdik, şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.

65. Bu sebeple, gecenin bir saatinde aileni yola çıkar. Sen de onların arkasından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın, emr olunduğunuz yere gidin.

66. Ona, Sabahleyin onların arkasının kesilmiş olacağı hususunu da açıklamıştık.

67. Şehir halkı sevinçle geldi.

68. Lût: “Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin.” dedi. 69. Allah’tan korkun, beni utandırmayın.

70. ‑Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.

71. ‑Eğer evlenecekseniz işte kızlarım! dedi.

72. Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.

73. Güneşin doğuşuyla birlikte onları bir çığlık yakaladı.

74. Tavanlarını yerin dibine geçirdik. Üzerlerine de yağmur gibi pişmiş taşlar yağdırdık.

75. İbret almak isteyenlere bu olayda işaretler vardır.

76. Orası işlek bir yol üstündedir.

77. Bunda mü’minler için de bir belge vardır.

78. Eyke halkı zalimlik etti.

79. Biz de onlardan intikam aldık. Şüphesiz bu iki olayda apaçık (göz) önündedir.

80. Hicr halkı da elçileri yalanlamışlardı.

81. Onlara ayetlerimizi göndermiştik ama ondan yüz çevirmişlerdi.

82. Onlar, dağları oyarak güvenli evler yapıyorlardı.

83. Sabahladıklarında onları da bir çığlık yakalayıverdi.

84. Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.

85. Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. Öyleyse (kavminden) güzel bir ayrılışla ayrıl.

86. Elbette, Rabbin, her şeyi yaratan ve bilendir.

87. Sana, tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur’an’ı verdik.

88. Onlardan bir kısmını faydalandırdığımız şeylere sakın gözünü dikme! Onlar için üzülme, mü’ minler için şefkat kanatlarını indir!

89. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım! de

90. Bölücülere indirdiğimiz gibi…

91. Onlar, Kur’an’ı parçalayan kimselerdir.

92‑93. Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.

94. ‑Emr olunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir! 95. Alaycılara karşı biz sana yeteriz.

96. Onlar, Allah ile beraber bir başka ilah tanıyorlar. İleride öğrenecekler!

97. Onların söyledikleri şeyler sebebiyle göğsünün daraldığını bilmekteyiz.

98. Övgü ile Rabbinin yüceliğini ifade et, ve secde edenlerden ol!

99. Sana ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et!

16. NAHL SÛRESİ

(Mekke Döneminin son aylarında indirilmişti. Adı 68. ayette geçer ve bal arısı anlamına gelir. 128 ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla ..

1. Allah’ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve çok yücedir.

2. Melekleri, vahiyle birlikte emri gereği kullarından dilediğine indirir. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden sakının diye uyarmak üzere…

3. Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.

4. İnsanı bir damladan yarattı. Buna rağmen insan apaçık bir hasım kesildi.

5. Ve o evcil hayvanları yarattı. Pek çok yararları yanında sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsun.

6. Ve onların gidiş gelişlerinde ayrı bir güzellik bulursunuz.

7. Çok güçlükle varabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşırlar. İşte Rabbiniz, böyle şefkatli ve merhametlidir.

8. Hem onlara binmeniz için hem de ziynet için size atları, katırları ve merkepleri yarattı. Sizin bilmediğiniz şeyleri de yaratır.

9. Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Eğri yol da vardır. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

10. Gökten size su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiştirirsiniz.

11. Allah, onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzüm ve her türlü ürünü yetiştirir. Düşünen bir toplum için bunda deliller vardır.

12. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmiştir. Bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için ayetler vardır.

13. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır.

14. Taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyalarını ondan çıkarmanız için denizi sizin istifadenize sunmuştur. O’nun lütfundan aramanız için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. Artık belki şükredersiniz.

15‑16. Yeryüzünde sabit dağlar yarattı size; sarsılırsınız diye.

(Gideceğiniz yere) ulaşmanız için de nehirler ve yollar.. ve işaretler.. Yıldız ile de onlar yollarını bulurlar.

17. Yaratıcı, yaratamayan gibi midir? Hiç düşünmez misiniz?

18. Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, onları sayamazsınız. Allah, gerçekten bağışlayıcı ve çok merhametlidir.

19. Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

20. Onlar, Allah’tan başkalarına dua ediyorlar. Yaratamayan şeylere, kendileri yaratılmış olanlara.

21. Onlar, ölüdür, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değillerdir.

22. İlahınız tek ilahtır. Ahirete inanmayanlar ise, onların kalpleri inkarcıdır. Aslında onlar, büyüklük taslayanlardır.

23. Dikkat edin, Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa koyduklarını da elbette bilir. O, büyüklenenleri hiç sevmez.

24. Onlara, Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda “öncekilerin masallarını” derler.

25. Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak; saptırdıkları bilgisiz kimselerin günahlarından bir kısmını yüklensinler. Dikkat, ne kötü bir yük yükleniyorlar.

26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allah, bir anda binalarını temellerinden çökertmiş ve çatıları başlarına devrilmişti. Azap, onlara hissetmedikleri bir yönden gelmişti.

27. Sonra, Allah, kıyamet günü onları rezil edip şöyle der:

‑Nerede benim ortaklarım olduğu konusunda tartıştıklarınız?!” kendilerine ilim verilenler:

‑Bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir, der.

28. Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken “biz bir kötülük yapmamıştık.” diyerek teslim olurlar. Şüphesiz, Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.

29. Bu sebeple, içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların ikametgahı ne kötüdür!

30. Allah’tan korkan kimselere “Rabbiniz size ne indirdi?” denildiğinde, “iyilik!” diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlara, “nimet ve güzel akıbet” vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah’tan korkanların yurdu ne güzeldir.

31. Adn Cennetleridir, girecekleri yer.. Oranın alt tarafından ırmaklar akar, orada diledikleri şey onlarındır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.

32. Melekler, arınmış kimselerin canlarını alırken:

‑Selam size! Yaptıklarınızın karşılığı olarak girin cennete! derler.

33.Onlar, kendilerine meleklerin veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Onlara Allah zulmetmedi. Onlar, kendi kendilerine zulmettiler.

34. Onlara, yaptıklarının kötülüğü dokundu ve onları alay ettikleri şey, çepeçevre kuşattı.

35. Şirk koşanlar, “Allah dilemiş olsaydı, O’ndan başka hiç bir şeye ne biz ne de atalarımız kulluk etmezdik. Onun izni olmadan bir şeyi haram kılmazdık.” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçiye düşen açıkça duyurmaktan başka bir şey midir?

36. ‑Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının, diye her topluma bir elçi gönderdik. Böylece, onların içinden kendilerine Allah’ın yol gösterdiği de vardır. Sapıklığı hak edenler de vardır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir bakın!

37. Sen, onların doğru yola girmelerini çok arzu etsen de Allah saptırıcılara yol göstermez. Onların hiç bir yardımcısı da yoktur.

38. Allah’ın ölen bir kimseyi yeniden diriltmeyeceğine tüm güçleri ile Allah adına yemin ettiler. Hayır, verilmiş bir söz olarak o gerçektir. Fakat, insanların çoğu bilmiyor.

39. (Bu diriliş,) Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi açıklamak ve kafirlerin yalancı olduklarını ortaya çıkarmak içindir.

40. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol!” demektir. O da hemen oluverir.

41. Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenleri biz, dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret sevabı ise daha büyüktür. Bir bilseler.

42. Onlar, sabreder ve Rab’ lerine bağlanırlar.

43. ‑Senden önce de kendilerine vahiy ilettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız kitap ehline sorun.

44. Onları açıklanmış belgeler ve kitaplarla (gönderdik.) Sana da “zikri” indirdik. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düşünürler.

45. Sinsice kötülük kuranlar, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya farkında olmadıkları bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?

46. Veya Onlar, dolaşıp dururlarken, kaçamayacakları bir azabın kendilerine gelmesinden güvende midirler?

47. Veya Onlar, korktuklarının başlarına gelmeyeceğinden emin midirler? Şüphesiz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir.

48. Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Boyun eğip, Allah’a secde ederek gölgeleri sağa sola eğilir.

49. Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah’a secde ederler.

50. Üstün olan Rab’lerinden korkarlar ve yalnızca kendilerine emredileni yaparlar.

51. Allah:

‑İki ilah edinmeyin, O, ancak tek ilahtır. Öyleyse benden korkun, dedi.

52. Göklerde ve yerdeki her şey O’nundur. Her zaman otorite O’na aittir. O halde Allah’tan başkasından mı çekiniyorsunuz?

53. Sizin sahip olduğunuz her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da hemen O’na yalvarırsınız.

54. Sonra, sıkıntıyı sizden giderdiğimiz zaman içinizden bir grup hemen Rab’lerine şirk koşarlar.

55. Onlara verdiğimize nankörlük etsinler bakalım, şimdilik yaşayın, nasıl olsa anlayacaksınız.

56. Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah adına andolsun ki, uydurmakta olduklarınızın hesabı sorulacaktır.

57. Allah’a kızları isnat ederler. O, bundan uzaktır. Kendilerine de arzu ettiklerini..(erkek çocukları)

58. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman, kederlenerek yüzü simsiyah kesilir.

59. Kendisine verilen kötü müjdeden dolayı halktan gizlenmeye çalışır. Utana utana onu tutsun/ yaşatsın mı; yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat et, verdikleri hüküm ne kötüdür!

60. Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah’ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir.

61. Eğer Allah, zulümleri sebebiyle hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat O, belli bir süreye kadar erteler. Onların eceli gelince de bir dakika geciktirmesi de; öne alması da beklenemez.

62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a mal ederler ve yalana alışkın dilleri en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu ifade eder. Kuşkusuz onlara ait olan “ateş”tir. Ve onlar cehenneme doldurulacaklardır.

63. ‑Allah’a andolsun ki, senden önceki toplumlara da (peygamberler) gönderdik. Fakat, şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de o, onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

64. Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik.

65. Allah, gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için bir belge vardır.

66. Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Size, onların karınlarındaki dışkı ile kan arasında halis, içenlerin boğazından kolayca geçen bir süt içiriyoruz.

67. Hurma ve üzüm ürünlerinden de bir sarhoşluk verici bir de güzel rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir toplum için bir işaret vardır.

68. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap.

69. Sonra “bütün ürünlerden ye, ve Rabbinin sana tahsis ettiği yollardan yürü.” Arıların karnından, çeşitli renklerde ve insanlar için şifa olan bir içecek çıkar. İşte bunda da düşünen bir toplum için bir işaret vardır.

70. ‑Allah, sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de hayatın en rezil dönemine itilir ki, daha önce bildikleri şeyleri bilmez olur. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve güç yetirendir.

71. Allah, rızık konusunda kiminizi, kiminizden üstün kılmıştır. Fakat, üstün kılınanlar, gözetimleri altında bulunanlara, kendileriyle eşit olurlar diye rızıklarını vermezler. Bile bile Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar?

72. Kendi canlarınızdan sizin için eşler kıldı Allah. Ve yine kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiştir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Buna rağmen batıla inanıp, Allah’ın nimetini inkar mı ediyor onlar?!

73. Allah’ı bırakıp onlara göklerden ve yerden verecek hiç rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü yetmeyenlere kulluk ediyorlar.

74. Allah hakkında örnek göstermeyin. Allah elbette bilir fakat siz bilmezsiniz.

75. Allah, size, başkasının mülkiyetinde olan ve hiç bir şeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız ve kendisi de ondan gizli ve açıktan infak eden kimseyi örnek gösteriyor. Hiç bunlar eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat, onların çoğu bilmiyor.

76. Allah şu iki adamı da örnek olarak veriyor: Birisi, dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve efendisine yük. Onu nereye gönderse hayır getirmez. Onunla; adaleti emreden ve dosdoğru bir yolda olan kimse eşit olur mu?

77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.

78. Allah sizi, hiçbir şey bilmez olduğunuz halde annelerinizin karnından çıkarmış ve size, şükür edesiniz diye kulak, göz ve kalp vermiştir.

79. Gök boşluğunda, Allah’ın emrine boyun eğen kuşları görmüyorlar mı? Onları, Allah’tan başka kimse tutmuyor. İşte bunda da iman eden bir toplum için belgeler vardır.

80. Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kıldı. Size hayvanların derisinden, yolculuğunuzda ve oturduğunuzda kolayca taşıyacağınız evler ve onların yününden, tüyünden ve kıllarından belli bir süre kullanacağınız, ev eşyası ve değerli mallar hazırladı.

81. Allah yine sizin için yarattığı şeylerden gölgeler, dağlardan sığınaklar ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve tehlikeden koruyacak zırhlar vermiştir. Kendisine teslimiyet arzedesiniz diye, üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlar.

82. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, O zaman sana düşen açıkça tebliğdir.

83. Onlar Allah’ın nimetini bildikleri halde onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir.

84. Her toplumdan birer şahit getirdiğimiz gün, artık küfredenlere izin verilmeyecek ve onların özürleri de dinlenmeyecektir.

85. Zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık onlardan bu azap hafifletilmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

86. Allah’a şirk koşanlar, koştukları ortakları görünce:

‑Rabbimiz, seni bırakıp, kendilerine dua ettiğimiz ortak koştuklarımız işte bunlardı.” derler. Onlar da:

‑Siz, kuşkusuz yalancısınız” diye laf atarlar.

87. İşte o gün hepsi Allah’a teslimiyet arzederler. uydurmuş oldukları şeyler ise onlardan uzaklaşıp kaybolur.

88. Küfredenlere ve Allah’ın yolundan alıkoyanlara, bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz.

89. Her topluma, kendi içlerinden bir şahit getirdiğimiz gün, seni de bunlara şahit olarak getireceğiz.

Çünkü Kitabı sana her şeyi açıklamak, yol gösterici, rahmet ve müslümanlar için de müjde olarak indirdik.

90. Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt verir.

91. Sözleştiğiniz zaman, Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak Sağlama bağladıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir.92. İpliğini iyice eğirip sağlamlaştırdıktan sonra bozan kadın gibi olmayın.

Bir toplum, diğer bir toplumdan daha çok diye yeminlerinizi bozuyorsunuz. Ancak, Allah sizi onunla imtihan ediyor, kıyamet günü hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi açıklayacaktır.

93. Eğer Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Yaptıklarınızdan elbette hesaba çekileceksiniz.

94. Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, ayak sağlamca yere bastıktan sonra kaymış olur. Allah yolundan saptığınız için azabı tadarsınız. Ve size büyük bir azap dokunur.

95. Allah’a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah’ın yanındakiler sizin için daha hayırlıdır.

96. Sizin yanınızda olanlar tükenir, fakat Allah’ın yanındakiler tükenmez. Sabırlı olanları ödüllendireceğiz. Onların mükafatını yaptıklarının en iyisiyle öderiz.

97. Erkek ve kadınlardan her kim mü’min olarak doğru olanı yaparsa, ona güzel bir hayat yaşatırız, ve onları yaptıklarının en iyisi ile ödüllendiririz.

98. Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

99. Şüphesiz ki, onun iman edenler ve Rabbine güvenenler üzerinde hiçbir gücü yoktur.

100. Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.

101. Bir ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman -ki Allah ne indirdiğini çok iyi bilir‑ şöyle derler: “Sen ancak uyduruyorsun.” Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.

102. De ki: “Onu Ruhu‑l Kudüs (Cebrail), mü’minlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir.”

103. Onların, “Ona (Muhammed’e) bir insan öğretiyor.” dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur’an ise apaçık Arapça’dır.

104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola iletmez. Ve onlara acı bir azap vardır.

105. Allah’ın ayetlerine iman etmeyenler sadece yalan uydururlar. Onlar gerçekten yalancıdırlar.

106. Kim iman ettikten sonra Allah’a nankörlük ederse, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimseden başka kim de göğsünü inkarcılığa açarsa, Allah’ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlara büyük bir azap vardır.

107. Bu, dünya hayatını ahirete üstün tutmaları ve Allah’ın kafir toplumu doğru yola iletmemesinden dolayıdır.

108. Onlar, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar gafil olanların ta kendileridir.

109. Hiç kuşkusuz, onlar, ahirette de hüsrana uğrayacak olanlardır.

110. Sonra, Rabbin, eziyete uğradıktan sonra hicret eden, mücadele veren ve sabreden kimseleri, Rabbin, ondan sonra da bağışlar ve merhamet eder.

111. O gün herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Herkese çalışmasının bedeli haksızlık yapılmadan ödenir.

112. Allah bir şehri örnek veriyor. Güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden kendilerine bol bol geliyordu. Sonra Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarının bedeli olarak açlık ve korku giysisi giydirdi.

113. Onlara içlerinden bir peygamber gelmişti. Ama onu yalanladılar. İşte o zaman, zalimlikleri içinde iken onları bir azap yakaladı.

114. O halde, eğer yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, size Allah’ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah’ın nimetine şükredin.

115. Ancak O, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasına kurban edileni haram kıldı. Fakat kim zorda kalırsa, saldırmadan ve sınırı da aşmadan (yiyebilir). Şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

116. Dilleriniz yalana alışkın olması sebebiyle “Allah hakkında yalan uydurmuş olmamak için “bu helaldir, şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremez.

117. Az bir menfaat ve onlara acı bir azap!

118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

119. Sonra, Rabbin, bilmeden kötülük işleyen, daha sonra onun ardından tevbe edip, halini düzelten kimseleri, şüphesiz Rabbin böyle yaptıkları takdirde bağışlar ve merhamet eder.

120. İbrahim, Allah’a itaatkar hanif bir önderdir. Asla müşriklerden değildir. 121. Allah’ın nimetlerine şükredici idi. Allah, onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.

122. Dünyada ona iyilik vermiştik. Ahirette de o salihlerdendir.

123. Sonra sana da “müşriklerden olmayan İbrahim’in hanif yoluna uy!” diye vahyettik.

124. Cumartesi (yasağı) sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyrulmuştur. Rabbin, onların hakkında ihtilafa düştükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.

126. Eğer karşılık verecekseniz, size yapılanın aynıyla karşılık verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için daha iyidir.

127. Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Onlar için üzülme, Onların hilelerinden de sakın dara düşme.

128. Şüphesiz Allah, takvalı olanlar ve iyi kimselerin yanındadır.